Oma emakeele tähtsus
               
   

Pääsivu‌‌‌|opetussuunnitelmat‌‌‌|Viro

 

 
 

VIROPÄÄSIVU

Oma emakeele tähtsus

Igal lapsel on õigus õppida oma emakeelt ja kultuuri.  Emakeel on lapse mõttemaailma ja tunnete keel ja üks osa tema identiteedi kujunemisest. Oma emakeel on oma kultuuri säilitamise ja edasikandmise vahend. Selle valdamine toetab inimese suhtlemist omas keeleühiskonnas. See on vajalik nii igapäevaseks sõprade- ja pereringis toimuvaks suhtluseks kui ka mujal elavate sugulaste ja sõpradega kontakti hoidmiseks.
Oma emakeele piisav valdamine toetab ka täiskasvanuks saava noore osalemist koduriigi ühiskondlikus või kultuurielus ja annab
oskused ametlikuks asjaajamiseks. 

Piisav emakeeleoskus aitab näiteks jälgida meediat maailma erinevatest paikadest.

Inimene suudab siis vaadelda asju uue vaatenurga alt, tutvudes erinevate poolte arusaamadega, mis omakorda aga arendab oskust mõelda.
Uurimused on näidanud, et kakskeelsus kergendab ka võõrkeelte õppimist. Kakskeelsete inimeste mõtlemine on loov ja paindlik ja toetab ka teiste õppeainete mõistete ja terminite omandamist, edendades seeläbi õpilase võimalusi õppida täie võimsusega kõiki põhikooli õppeaineid.

Koolipersonal peab andma hooldajatele piisavalt informatsiooni emakeele tähtsusest ja mõjust nii õpilase keele arengule kui ka õppimisele.
 Õpilase emakeele õppimist ja emakeele arengut on hea planeerida ja jälgida koostöös hooldajatega. Oma emakeele säilitamine ja edasiarendamine aitavad õppida nii soome kui ka muid võõrkeeli. 

Emakeeleõpetaja ametijuhend

Oma emakeele õpetaja tööpõld on väga lai. Ta on end pühendanud eesti keele hoidmisele ja õpetamisele. Selle kõrval kuulub ta töökohustuste hulka ka õpilase lõimumise toetamine.

Õpetaja tegutseb tugiõpetajana; ehk nii need õpilased, kellel on õppimisel raskusi kui ka oma kodumaal kiire edasijõudmisega harjunud õpilased otsivad tihti abi oma emakeele õpetajalt. Oma emakeele õpetaja vaatenurgale ja abile toetutakse ka siis, kui on kaalumisel õpilase eri- või tugiõppe või muude tugimeetmete rakendamise vajadus.
Oma emakeele õpetaja on õpilasele koolis oma kultuuri esindajaks. Vahel võib see õpetaja olla õpilasele lisaks vanematele ainsaks sidemeks selle kultuuriga. Oma emakeele õpetaja õpetab ka oma kultuuri, ta vahendab õpilastele oma kultuuri erijooni, põhimõtteid, väärtusi jne. Kõik, mida õpetaja teeb, mõjutab õpilase nägemust sellest kultuurist.

Emakeeleõpetaja võib olla õpilastele täiendavalt abiks ka muus õppetöös.

Oma emakeele õpetaja tegutseb kultuuritõlgina peamiselt kooli ja kodu vahelises koostöös. Ta võib vanematele selgitada kooli toimingute tähendust või õpetajatele omast (või laiemalt võttes soomlastele omast) mõtteviisi. Lisaks vahendab õpetaja koolile ja õpetajatele  informatsiooni, selgitades oma kultuuriga seotud küsimusi.

 
 
 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group