mai.moped.fi - tervetuloa!
               
   

 

 

 
         
 

ESPANJA

PÄÄSIVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanjan kieli

Maahanmuuttajien äidinkieli, espanjan kielen opetuksen suunnitelma 2006

 

Opetuksen lähtökohdat

 

Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä sekä persoonallisuuden kasvua. Oman äidinkielen opetus luo osaltaan pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Oman äidinkielen avulla oppilas säilyttää yhteyden kielelliseen kulttuuriinsa. Sen opetuksella voidaan tukea myös eri oppiaineiden opiskelua.

 

Opetuksen tavoitteiden lähtökohtina ovat oppilaan ikä, aikaisempi opetus sekä kodin ja muun ympäristön tarjoama tuki äidinkielen kehittymiselle. Ne voidaan määrittää tason tai vuosiluokkien perusteella.

 

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jota säätelee Opetushallituksen suositus (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).

 

 

Opetusjärjestelyt

 

Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelma on laadittu kahden viikkotunnin vuosittaiseen äidinkielen opiskeluun. Tuntimäärä ja opiskelu vieraassa kieliympäristössä asettavat rajoituksia omaksuttavan aineksen laajuudelle.

 

Opetuksessa käytetään eri ikäkausille ja kulloinkin opetettavaan ainekseen soveltuvia työtapoja, jotka antavat myös elämyksiä ja innostusta oppimiseen. Joissakin kielissä voi olla rajatut mahdollisuudet saada kirjallista oppimateriaalia, jolloin työtavan valinnalla ja opettajan tuottamalla oppimateriaalilla on keskeinen merkitys.

 

Äidinkielen opetuksen suunnitelmasta, järjestämisestä ja arvioinnista tulee antaa tietoa huoltajille. Yhteistyö huoltajien kanssa tukee oppilaan tavoitteellista oppimista ja motivoitumista oman äidinkielen opiskeluun.

 

 

Espanjan kielen ja opetuksen ominaispiirteitä

 

Espanjan kielen taito antaa mahdollisuuksia kontakteihin koko maailmassa. Espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli ja sitä puhuu äidinkielenään noin 400 miljoonaa ihmistä. Useimmat heistä asuvat Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Espanja on 21 valtion virallinen kieli ja muissa valtiossa noin 50 miljoonaa opiskelee sitä tällä hetkellä ympäri maailmaa. Lisäksi espanja on englannin kielen jälkeen suurin kieliryhmä Yhdysvalloissa, jossa noin 35 miljoonaa puhuu sitä äidinkielenään.

 

Amerikan mantereella puhuttu espanja poikkeaa jonkin verran Euroopassa puhutusta, ja Amerikassakin eri maissa käytetään hieman eri sanastoa. Erot eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, etteivät espanjankieliset ihmiset esimerkiksi Espanjasta ja Chilestä ymmärtäisi toisiaan.

 

Espanjan kieli (español) tunnetaan myös nimellä kastilian kieli (castellano). Nimi viittaa Kastilian alueeseen, josta kieli on alun perin lähtöisin. Espanjalaiset käyttävät kastilia-nimeä erityisesti silloin, kun kieli rinnastetaan muihin Espanjan alueella puhuttaviin kieliin, joita ovat muun muassa katalaani, galicia ja baski. Sen sijaan verrattaessa kieltä muiden maiden kansalliskieliin (esimerkiksi ranskaan, englantiin ja suomeen) on tavallisempaa nimittää sitä espanjaksi. Katalaanin ja muiden alueellisten kielten puhujat käyttävät kuitenkin lähes aina maan valtakielestä kastilia-nimeä (esim. katalaaniksi castellà).

 

Espanja on varsin foneettinen kieli, eli lausuminen on hyvin lähellä kirjoitusta. Adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa. Adjektiivin paikka on tavallisesti pääsanansa jäljessä tai kopulatiivisen verbin jälkeen. Substantiiveilla on kaksi sukua, feminiini ja maskuliini. Näitä vastaavat artikkelit una ja un epämääräisessä ja la ja el määräisessä muodossa. Määräisen artikkelin monikkomuodot ovat las ja los. Espanjan kielen verbit taipuvat kuudessa persoonassa. Verbeillä on kolme päämodusta eli tapaluokkaa, indikatiivi, subjunktiivi ja imperatiivi. Useimmissa kieliopeissa konditionaali (condicional) sisällytetään indikatiiviin, kun taas jotkut pitävät sitä erillisenä tapaluokkana. Näiden lisäksi erilliseksi modukseksi on katsottava imperatiivi eli käskymuoto.

 

Indikatiivissa espanjan verbit taipuvat kymmenessä aikamuodossa, jotka ovat preesens (presente), imperfekti (pretérito imperfecto), preteriti (pretérito indefinido), perfekti (pretérito perfecto), pluskvamperfekti (pretérito pluscuamperfecto), futuuri (futuro imperfecto y perfecto) ja konditionaali (condicional simple y condicional compuesto)

 

Subjunktiivilla on kuusi aikamuotoa: preesens (presente de subjuntivo), imperfekti (pretérito imperfecto de subjuntivo), perfekti (pretéríto perfecto de subjuntivo), futuuri (futuro imperfecto) ja pluskvamperfekti (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo). Imperatiivilla on yksi aikamuoto: preesens.

 

Opetuksen suunnitelmassa kuvataan oppimista tasoittain tai luokka-asteittain. Käytännössä jokaiselle oppilaalle pyritään laatimaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Siirtyminen oppimistasolta toiselle tapahtuu joustavasti.

 

Taso 1 (vuosiluokat 1-2)

 

Tavoitteet

 

Oppilas oppii

 

-         ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja kriittisesti käyttämään oppimaansa uusissa tilanteissa

-         arvioimaan ja työstämään näkemäänsä, kuulemaansa, kokemaansa ja lukemaansa

-         ilmaisemaan itseään selvästi suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän viestintätilanteissa

-         käyttämään lukutaitoaan kielitaitonsa täydentämiseen ja rikastuttamiseen

-         laajentamaan ja monipuolistamaan sanavarastoaan

-         hallitsemaan peruslukutaidon

-         kieliopin perussäännöt ja kirjoitetun kielen perusrakenteet

-         kohteliaisuussääntöjä

-         kuuntelemaan keskittyen

-         ääntämään espanjaa sekä espanjan oikeinkirjoituksen ja aakkoset

-         esittäytymään espanjaksi sekä tapakulttuurin mukaisia sanontoja kuten tervehdykset

-         ymmärtämään itseensä sekä konkreettiseen elinpiiriinsä liittyviä yksinkertaista sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä

-         vastaamaan sekä suullisesti että kirjallisesti itseään ja perhettään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin, esittämään vastaavia kysymyksiä sekä kuvailemaan itselleen tuttuja asioita

-         lukusanoja ja helpot peruslaskutoimitukset espanjaksi sekä päiväykset ja kellonajat

-         lauseenmuodostuksen kannalta olennaisia kielioppiasioita, kuten nominien suku- ja lukukongruenssi ja verbien persoonataivutuksen hahmottaminen, varsinkin yksikön ensimmäisten persoonamuotojen osalta

-         joitakin espanjankielisten maiden tapoja, espanjankielisiä lauluja ja loruja, tietoja espanjankielisten maiden kulttuurista sekä hahmottamaan alustavasti espanjan kielialueen laajuuden

 

 

Keskeiset sisällöt

 

Puhuminen ja kuunteleminen

-         kysymykset, vastaukset, omien tietojen, kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden kertominen

-         opetellaan ääntämään yksinkertaisia lauseita esimerkkien avulla

-         tervehdykset

-         itsensä esittely

-         ihmisten ja lähipiiriin liittyvien asioiden kuvailu

-         päivän tiedustelu ja ilmaiseminen

-         oppilas ja hänen elinpiiriinsä ja ympäristöönsä olennaisesti kuuluvia asioita:

o       perhe, ystävät, lemmikkieläimet, koti ja lähiympäristö

o       kaupunki ja maaseutu, luonto ja värit

o       päivärutiinit ja ruoka-ajat

o       koulu, oppiaineet ja koulutarvikkeet

o       vapaa-aika, juhlat, pelit ja leikit

o       lukusanat, viikonpäivät ja kuukaudet

o       sää

 

Lukeminen ja kirjallisuus

-         äänne–kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua

-         sanojen tunnistamista edeten lyhyistä sanoista kohti vaativia pitkiä sanoja, vähittäinen siirtyminen äänen lukemisesta myös äänettömään lukemiseen

-         tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja niiden käyttöä

-         keskustellaan opettajan lukemista tarinoista tai kirjallisuudesta.

-         harjoitellaan lyhyitä loruja, runoja ja lauluja

 

Kirjoittaminen

-         kirjoitetun kielen ja yleispuhekielen harjoittelua

-         puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi sekä sanojen kirjoittamisen harjoittelua

-         kirjoittamista ja lukemista monipuolisesti päivittäin

 

Kielentuntemus

-         substantiivien suvun ja monikon muodostaminen

-         epämääräiset ja määräiset artikkelit

-         monikon epämääräinen muoto ja määrätty muoto.

-         adjektiivin paikka sanajärjestyksessä, sen suku- ja lukukongruenssi sekä johdatus vertailumuotoihin

-         ”olla-verbit” ser, estar, tener ja hay lauseissa ja sanonnoissa.

-         johdatus säännöllisten verbien persoonakongruenssiin, varsinkin yksikön ensimmäisten persoonamuotojen osalta

-         johdatus gustar-verbin käyttöön

-         muutamia adverbejä

-         genetiivin muodostaminen sekä prepositiot a, en, de, con ja para

-         persoonapronominien objektimuodot

-         demonstratiivipronominit

 

Kulttuurintuntemus ja kieli-identiteetti

-         oppilas tuntee oman kulttuuriyhteisönsä tapoja ja perinteitä ja pystyy vertaamaan niitä muiden

-         kulttuureiden tapoihin

 

Taso II (vuosiluokat 3-5)

 

Tavoitteet

 

Oppilas oppii

 

-         käyttämään rohkeasti kieltä erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

-         ymmärtämään konkreettisiin asioihin liittyvää, yksinkertaista ja normaalitempoista puhetta ja vastaaviin aiheisiin liittyvää helppoa tekstiä

-         käyttämään sanontoja ja toivotuksia

-         esittämään joitakin tiedusteluja

-         lauseenmuodostukseen tarvittava sanastoa ja kielioppia, kuten pronomineja ja verbien preesensin persoonataivutus

-         tuntemaan syvällisemmin ja arvostamaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuuria

-         tuottamaan suullisesti konkreettisiin aiheisiin liittyvää helppoa kieltä luontevasti, olennaisimpia viestintästrategioita käyttäen

-         kirjoittamaan lyhyitä, kokonaisia lauserakenteita sisältäviä viestejä tutuista aiheista

-         tietoja Espanjan eri alueista sekä muista espanjankielisistä maista

-         laajentaa ja monipuolistaa sanavarastoaan

-         tutustuu menneen aikamuodon verbeihin

 

 

Keskeiset sisällöt

 

Puhuminen ja kuunteleminen

-         harjoitellaan vuoropuhelua ja suullista ilmaisua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

-         keskustelun seuraaminen

-         osallistuminen keskusteluun

-         kohteliaisuussääntöjen harjoittelu

-         vastaaminen opettajan ja toisten oppilaiden kysymyksiin erilaisissa käytännön tilanteissa

-         tarinan kertominen opettajan näyttämästä kuvasta tai kuvasarjasta

-         ihmisten, eläimien ja paikkoja kuvaileminen.                                                                               

-         säästä ja vaatetuksesta keskusteleminen.

-         ruokailu ja juhliin osallistuminen, retkellä

-         sijainnin ilmaiseminen ja tiedusteleminen

-         kirjeen jäsentely

-         lomailu, matkailu maalla ja kaupungissa.

-         liikennevälineissä matkustaminen

-         ostoksilla ja muita asiointitilanteita

-         päättyneestä tekemisestä kertominen ja kuvailu.

-         oppilas ja hänen elinpiiriinsä ja ympäristöönsä olennaisesti kuuluvia asioita

o       vuorokauden ja vuodenajat, luonto ja sää

o       työelämä ja ammatteja

o       syntymäpäivät ja muut juhlat

o       <, /SPAN>ruumiinosat ja pukeutuminen

o       liikkeissä asiointi, hinnat ja ostokset

o       urheilu

o       asioiden ja ihmisten monipuolinen kuvailu

o       ruoka ja juoma

o       maaseutu ja eläimet

 

Lukeminen ja kirjallisuus

-         lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa, hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säilyy

-         sanakirjojen käyttö

-         kirjastoon tutustuminen

 

Kirjoittaminen

-         oikeinkirjoituksen vahvistaminen ja syventäminen

-         lyhyiden tekstien itsenäistä tuottamista

-         selkeän ja sujuvan käsialan opettelemista

 

Kielentuntemus

-         epämääräiset artikkelit ja määräiset artikkelit

-         substantiivien suvun ja monikon muodostaminen

-         adjektiivin vertailumuodot: komparatiivi ja johdatus superlatiiviin.

-         possessiivipronominit, persoonapronominien painolliset muodot, datiivi-pronomini gustar-verbi, lisää kysymyssanoja: mm. cuándo, muutamia konjunktioita estar-verbin yhteydessä

-         johdanto refleksiivisiin verbeihin

-         gerundi, kestopreesens

-         tavallisimpien viestintästrategioiden liittäminen puhetilanteisin

-         pienennysmuodot - diminutiivit

-         prepositiot

-         paikan adverbit.

-         verbien ser, tener ir sekä säännöllisten verbien preesenstaivutus, tener verbillä muodostettavia rakenteita

-         lisää kysymyssanoja, mm. adónde, verbit venir ja salir.

-         diftongiuntuvat ja vokaalinmuutos verbit sekä epäsäännölliset verbit venir ja salir.

-         gerundi ja johdatus partisiipin muodostukseen sekä is a + infinitiivi – rakenne.

-         adverbin muodostus ja käyttö.

-         ser- ja estar- verbin käyttö adjektiivin yhteydessä

-         preteriti ja imperfekti

 

Kuttuurintuntemus ja kieli-identiteetti

-         keskustelua kulttuuriin kuuluvista aiheista

-         suullinen perinne

-         espanjankielisten maiden taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa tutustuminen

 

 

Taso 3 (vuosiluokat 6-9)

 

Tavoitteet

 

Oppilas oppii

-         laajentaa kielitaitoaan yhä monipuolisempien asiointitilanteiden ja harrastustoimintaan liittyvien aiheitten pariin

-         yhdistämään yhä enemmän erilaisia keskustelussa tarpeellisia viestintästrategioita tapakulttuurin mukaiseen kielenkäyttöön

-         ymmärtämään ja kirjoittamaan arkipäivän viestintätilanteisiin liittyvää sekä yleistietoa sisältävää tekstiä

-         tärkeimmät tiedot Espanjasta sekä muutamista espanjankielisistä maista

-         puhumaan rohkeasti ja luontevasti sekä käyttämään joitakin viestintästrategioita, kuten esim. luento tai neuvottelu

-         ymmärtämään normaalitempoista yleiskielistä puhetta sekä myös yleistietoa sisältävää selkeää tekstiä, arkipäivän viestintätilanteisiin liittyvän tekstin lisäksi

-         kuvailemaan ja kertomaan tapahtumista kaikissa aikamuodoissa

-         käsittämään espanjan kielen aseman maailman kielten joukossa

 

 

Keskeiset sisällöt

 

Puhuminen ja kuunteleminen

-         oppilaat selittävät asioita suullisesti ja keskustelevat eri aihealueista.

-         kerronnan ja kuvailun ulottaminen preesensistä menneeseen aikaan.

-         pyyntöjen, käskyjen ja kieltojen esittäminen

-         kuuntelemisen ymmärtämisen apuvälineinä käytetään eri medioita

-         mieltymysten ilmaiseminen ja kuvailu

-         voinnin, fyysisten ja psyykkisten tilojen ilmaiseminen

-         terveydentilasta keskusteleminen

-         pyyntöjen, käskyjen ja kieltojen esittäminen

-         kertominen ja kuvailu eri aikamuodoissa.

-         oppilas ja hänen elinpiiriinsä ja ympäristöönsä olennaisesti kuuluvia asioita:

o       työ, ammatti, opiskelu, asuminen

o       maat, kielet ja kansallisuudet

o       vapaa-aika, kotieläimet ja urheilu

o       kahvilassa, ruoka, juoma ja hinnat

o       syntymäpäivä, viikonpäivät, päiväykset ja kellonajat

o       päivärutiinit ja pukeutuminen

o       ruumiinosat ja terveys

 

Lukeminen ja kirjallisuus

-         tekstien referointi ja analysointi

-         oppilas oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä yhdistämään niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä

 

Kirjoittaminen

-         oppilaat valmistelevat projektiluonteisesti esityksiä erilaisista kiinnostavista aihealueista

-         oikeinkirjoituksen vahvistaminen ja syventäminen

 

Kielentuntemus

-         syvennetään kielitiedon osa-alueiden tuntemusta

o       espanjan suku ja lukukongruenssin kertaus (substantiivi ja adjektiivi) epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö

o       persoona- ja possessiivipronominien kertaus, (akkusatiivi) objektipronominit

o       ”olla verbien” ja säännöllisten verbien preesenstaivutuksen kertaus

o       diftongiutuvien ja vokaalinmuutos verbien sekä ala-asteella opittujen epäsäännöllisten verbien kertaus

o       paikan adverbejä

o       lisää epäsäännöllisiä verbejä

o       sääsanontojen ja gustar + datiivi-rakenteen sekä gerundin kertaus

o       verbien käskymuodot

o       objekti-, demonstratiivi-, refleksiivi- ja indefiniittipronominit

o       datiivirakenteita:mm. me duele, relatiivipronominit

o       yksinkertaisen perfektin ja imperfektin käytön kertaus

o       yhdistetty perfekti, pluskvamperfekti, futuuri, subjunktiivin perfekti

 

Kulttuurintuntemus ja kieli-identiteetti

-         kulttuurituntemusta ja kieli-identiteettiä syvennetään espanjankielisten sanomalehtien, kuvalehtien ja muun materiaalin avulla

-         oppilas tuntee mahdollisuuksien mukaan kulttuuriyhteisönsä kaunokirjallisia ja muita taiteellisia teoksia, keskeisiä kirjailijoita sekä kerrottua tarina ja tietoperinnettä

 

 

Arviointi

 

Maahanmuuttajien äidinkielen arviointi perustuu sekä opetuksen suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin että oppilaan henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Arvioinnissa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute ja yhteistyö huoltajien kanssa.

 

Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle realistinen kuva omasta osaamisesta ja edistymisestä sekä tukea itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppiaineen arviointi perustuu mm. tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemiseen, kokeisiin, vihkotyöhön, portfolioihin ja projektitöihin.

 

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa todistuksen osallistumisesta maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen. Muuta arviointipalautetta voidaan antaa opetuksen aikana. Arviointipalaute tarkoittaa suullista tai kirjallista palautetta oppilaan edistymisestä, jota voidaan antaa esim. tiedotteella tai arviointikeskustelussa. Päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen ja sen tulisi olla valtakunnallisesti vertailukelpoista.

 

Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1-4. Vuosiluokalta 5 alkaen voidaan jatkaa sanallista arviointia tai siirtyä numeroarviointiin, jota voidaan täydentää sanallisella arviolla. Työskentelytaidot ja oppiaineessa edistyminen arvioidaan erikseen vuosiluokilla 1-8. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia.

 

 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta perusopetuksen päättyessä

 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajan työtä ja on arvioinnin pohjana arvioitaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Käytettäessä kuvausta oppilaan hyvästä osaamisesta tulee ottaa huomioon, että oppilaiden äidinkielen taidot vaihtelevat suuresti sen mukaan, miten kauan he ovat viettäneet aikaa omakielisessä ympäristössä ja miten paljon he ovat saaneet oman kielensä opetusta. Lisäksi on otettava huomioon myös se, että eri kielissä on monia sellaisia erityispiirteitä, joilla on erilaisia ja erilaajuisia vaikutuksia taitojen kehittymiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjoitusjärjestelmä, jonka oppimiseen voi joissakin kielissä mennä useita vuosia, puhe- ja kirjakielen erot, kirjakielen tilanne yleensäkin sekä saman kielen eri variantit.

 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu yhteiseksi pohjaksi kunnissa ja kouluissa laadittaville eri kielten opetuksen suunnitelmille. Niissä tulee ottaa huomioon kunkin kielen ominaisuudet.

 

 

 

Puhuminen ja kuunteleminen

Oppilas

 • pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa

 • osaa loogisesti edeten kertoa omin sanoin esimerkiksi jonkin kuulemansa kertomuksen

 • pystyy seuraamaan keskustelua, osaa kuunnella muita ja ottaa osaa keskusteluun

 • tuntee oman kielensä puheen keskeiset sosiaaliset säännöt, esimerkiksi keskustelutavat nuorten ja aikuisten välillä sekä kielellisen kohteliaisuuden keinot.

 

Lukeminen ja kirjallisuus

Oppilas

 • on saavuttanut oman kielensä ominaisuuksiin nähden sujuvan peruslukutaidon

 • osaa tehdä huomioita kertomuksen juonesta, henkilöistä, ajan ja ympäristön kuvauksesta, kielestä ja keskeisistä ajatuksista

 • lukee ja ymmärtää erityyppisiä asiatekstejä, kuten oppikirja- ja lehtitekstejä, ja osaa tiivistää sisällöstä pääasiat

 • on kiinnostunut lukemisesta; hän lukee myös koulutuntien ulkopuolella, jos kirjallisuutta on saatavilla

 • osaa hakea ja käyttää omakielisiä tietolähteitä, esimerkiksi (sana)kirjoja ja tietoverkkoja

 

Kirjoittaminen

Oppilas

 • hallitsee oman kielensä ominaisuuksiin nähden riittävän hyvin oikeinkirjoituksen perussäännöt

 • kirjoittaa ymmärrettävästi tutuista aiheista

 • osoittaa kirjoitelmissaan hallitsevansa kirjoitettuun kieleen kuuluvat rakenteet

 • osaa laatia erilaisia tekstejä, kuten kirjeitä, mielipidetekstejä ja kertomuksia oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen

 

Kielentuntemus

Oppilas

 • tuntee äidinkielensä keskeiset rakenteet ja ominaispiirteet

 • pystyy vertailemaan oman kielensä piirteitä suomen tai ruotsin kieleen

 • osaa erottaa kirjakielen ja puhekielen toisistaan

 • tuntee oman kielensä historiaa ja kielisukulaisuussuhteita

 • on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja pyrkii parantamaan äidinkielen taitoaan

 

 

Kulttuurintuntemus ja kieli-identiteetti

Oppilas

 • tuntee oman kulttuuriyhteisönsä tapoja ja perinteitä ja pystyy vertaamaan niitä muiden kulttuureiden tapoihin

 • tietää perusasiat kansansa historiasta ja sen asuinalueista

 • tuntee mahdollisuuksien mukaan kulttuuriyhteisönsä kaunokirjallisia ja muita taiteellisia teoksia, keskeisiä kirjailijoita sekä kerrottua tarina- ja tietoperinnettä

 • ymmärtää äidinkielen merkityksen identiteetin kehittymisessä ja arvostaa äidinkieltään ja kulttuuriaan sekä myös muita kieliä ja kulttuureita

 
 
 
 

 TIEDOTTEET

 OPETTAJAT

 ARVIOINTI

 ASIAKIRJAT

 LOMAKKEET

 KIRJALLISUUTTA

 OPETUSSUUNNITELMAT

 TURKU.FI SÄHKÖPOSTI

 TKUKOULU PORTTI

 WILMA

 LINKIT

_____________________________

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group