MAI - Mirë se vini! - Shqip!
               
   

Mai Pääsivu‌‌‌|opetussuunnitelmat‌‌‌|Tapahtumat

KIELET

 
         
 

ALBANI

Tapahtumat

Vjersha për Atdheun

Shkolla shqipe në Turku

Grupi letrar Albulena

PÄÄSIVU

 

 

Mësimi i gjuhës shqipe

      Gjuha jonë

Gjuha jonë sa e mirë,

sa e ëmbël, sa e gjerë,

sa e lehtë, sa e dlirë,

sa e bukur, sa e vlerë!

              Naim Frashëri

 

 HYRJA

Është e drejtë themelore njerëzore ruajtja dhe kultivimi i identitetit kombëtar. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha amtare. Mësimi i gjuhës amtare në shkollë nënkupton edhe mësimin për kulturën e origjinës dhe përbërësit e saj. Në kushtet e jetës jashtë Atdheut1 ruajtja dhe zhvillimi i identitetit kombëtar vështirësohet dhe kjo manifestohet shumë më tepër te brezat e rinj, posaçërisht te fëmijët e lindur atje. Prandaj, institucioni më i përshtatshëm, ku mësohen e zhvillohen kompetencat gjuhësore e kulturore me përkujdesje profesionale, është shkolla. Dhe kjo shkollë tashmë njihet me emërtimin Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në diasporë.

Kurrikula e Shkollës Shqipe të Mësimit Plotësues në diasporë në radhë të parë i dedikohet fëmijëve dhe të rinjve (nxënësve) shqiptarë të cilët jetojnë jashtë Atdheut. Ky dokument është pjesë e synimit të përhershëm për vetëdijesimin e vazhdueshëm të brezave të rinj për gjuhën dhe kulturën e origjinës, si përparësi dhe veçanti e identitetit të tyre personal e kolektiv kombëtar, në njërën anë, dhe si mbështetje e bazë e mirë për integrimin e tyre në shoqërinë ku jetojnë, në anën tjetër. Po ashtu ajo i hap shteg edhe synimit për kthim në Atdhe dhe integrim më të lehtë e më të natyrshëm në shoqërinë e tij.

Kjo kurrikul është konceptuar si tërësi komplekse dhe integrale e përbërë nga një grup lëndësh, që së bashku ofrojnë njohuri të mjaftueshme për thesarin gjuhësor, artistik, kulturor, historik e natyror kombëtar. Lëndët2: gjuhë dhe letërsi shqipe, histori, gjeografi, kulturë muzikore dhe kulturë figurative ofrojnë përmbajtje tematike orientuese të mjaftueshme për zhvillimin e identitetit kombëtar.

Kjo kurrikul, me qëllimet, objektivat, përmbajtjet tematike dhe metodologjinë bashkëkohore ndërvepruese, është e hapur dhe e përshtat-shme edhe për nxënësit tjerë jo shqiptarë që shprehin interes për ta mësuar gjuhën dhe kulturën shqiptare.

Po ashtu kjo kurrikul, si për nxënësit shqiptarë ashtu edhe për ata që dëshirojnë ta mësojnë gjuhën shqipe, përbën një mësim shtesë krahas më-simit të rregullt dhe është një mbështetje e mirë në formimin sa me të plotë të personalitetit të tyre, duke i zhvilluar dhe pasuruar kompetencat dhe potencialet intelektuale, estetike, morale dhe sociale, duke nxitur njëkohësisht komunikimin dhe bashkëpunimin në mes të kulturave të ndryshme.

Kjo pretendon të jetë një kurrikul bashkëkohore e orientuar përmes objektivave për arritjen e rezultateve të pritshme. Është fleksibile për t’iu përshtatur kushteve dhe niveleve të ndryshme të zbatimit praktik. Për lehtësi kuptimi, interpretimi dhe zbatimi kjo kurrikul është strukturuar në tërësi, përmbajtje dhe njësi tematike. Si e tillë është më inventive, më shteruese në misionin e saj për nxënësit, mësuesit dhe prindërit. (Marrë nga KURRIKULA E SHKOLLËS SHQIPE TË MËSIMIT PLOTËSUES NË DIASPORË)

 

1 Një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve (së paku ¼ e kombit) janë detyruar të mërgojnë jashtë Atdheut për arsye të ndryshme (politike, ekonomike etj.). Kjo dukuri e ka përcjellë kombin tonë në periudha të ndryshme dhe me intensitet të ndryshëm. Megjithatë, për fat të mirë, zakonisht lidhja e mërgatës me Atdheun ka qenë e fuqishme. Dhe, në rrethanat e sotme kjo lidhje duhet të forcohet edhe më shumë, andaj kjo kurrikul e re, dedikuar nxënësve tanë në mërgim, është edhe një përpjekje në këtë plan.

2 Duhet pasur parasysh se klasifikimi i përmbajtjeve dhe interpretimi e zbërthimi i objektivave sipas lëndëve është bërë për shkaqe të një orientimi më të lehtë të mësuesit, përndryshe, ashtu si vetë ora mësimore, kjo kurrikul është e tipit të integruar. Pra, në praktikë, nuk ka orë mësimore të shenjuar-specifikuar sipas lëndëve, por të gjitha lëndët janë aty.

 
 

PLANIFIKIMI MËSIMOR

FORMULARËT

ARSIMTARËT

NXËNËSIT

MATERIALI MËSIMOR

WILMA

POSTA ELEKTRONIKE

LIDHJET

 
 

ALBANIAN JULISTE!

 
 

Albanian kielen sivuston vastuuhenkilö: Nexhmi Salihu

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group