mai.moped.fi - tervetuloa!
               
   

 

 

 
         
 

KIELET:

PÄÄSIVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman äidinkielen merkitys

Jokaisella lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä ja kulttuuriinsa. Oma äidinkieli on oppilaan ajattelun ja tunteen kieli ja osa oppilaan oman identiteetin muodostumista. Se on kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline. Äidinkielen hallinta tukee oppilaan vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössään. Sitä tarvitaan sekä päivittäiseen perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan kommunikointiin että pidettäessä yllä yhteyksiä muualla asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa.

Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee myös aikuistuvan nuoren osallisuutta lähtömaansa yhteiskunnallisessa elämässä, virallisessa asianhoidossa tai kulttuurisiin palveluihin osallistumisessa. 

Oman äidinkielen hallinta auttaa seuraamaan esimerkiksi mediaa eri puolilta maailmaa.

Oppilas pystyy tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista tutustuessaan eri osapuolten käsityksiin ja näin oppilaan ajattelutaidot kehittyvät. 

 

 Oman äidinkielen opettajan rooli

Oman äidinkielen opettajan ensisijainen tehtävä on opettaa kieltä ja kehittää opiskelijan kielellisiä taitoja. Tietysti äidinkielen opetuksen tulee tukea opiskelijaa hänen opinnoissaan, eikä se saa olla irrallaan muiden aineiden opiskelusta. Opetuksessa käsitellään asioita, joita opiskelija kohtaa muita aineita opiskellessaan. Esimerkiksi sanaston opiskelu on hyvin tärkeää, sillä kun sanasto on hallussa, opiskelija ymmärtää suomeksi opiskelemaansa paremmin. Oman äidinkielen opettaja voi antaa ainekohtaista tukiopetusta omalla kielellä niissä aineissa, jotka ovat vaikeita opiskelijalle.

 

- Kulttuurin tukija ja välittäjä

Oman äidinkielen opettaja on oman kulttuurinsa edustaja oppilaalle ja koulussa; joskus hän saattaa olla oppilaalle ainoa kosketus kyseiseen kulttuuriin omien vanhempien lisäksi. Oman äidinkielen opettaja myös opettaa omaa kulttuuria, välittää oppilaille oman kulttuurin erityispiirteitä, periaatteita, arvoja jne. Kaikki mitä opettaja tekee, vaikuttaa oppilaan kuvaan kyseisestä kulttuurista.

 

- Esimerkki ja roolimalli

Oman äidinkielen opettaja on esimerkki oppilaille ja muille saman kulttuuritaustan omaaville: opettajan pääsy mukaan suomalaiseen työelämään osoittaa, miten myös maahanmuuttajataustaisella on mahdollisuus saavuttaa tasa-arvoinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

- Kulttuuritulkki

Oman äidinkielen opettaja toimii kulttuuritulkkina erityisesti koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Hän voi selvittää vanhemmille koulun toimenpiteiden tarkoitusta tai opettajien (tai yleisestikin ajatellen suomalaista) ajattelutapaa. Lisäksi opettaja välittää tietoa koululle ja opettajille selvittäen omaan kulttuuriinsa kuuluvia asioita.

 

Oman äidinkielen opetus ja opetuksen järjestäminen

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Se ei ole perusopetuslain 12 §:n mukaista opetusta, vaan sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Erillistä valtionavustusta ja sen hakemista koskeva tiedote lähetetään vuosittain kuntiin, ja se julkaistaan myös EDU.fissä Maahanmuuttajien koulutuksen sivuilla.

Äidinkielen opetuksella voidaan tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä, ja hänellä on oppitunneilla mahdollisuus tuntea yhteenkuuluvaisuutta omaan kulttuuriryhmäänsä. Hän saa tietoja oman kulttuurinsa keskeisistä asioista. Oman kulttuurin säilyttäminen vahvistaa oppilaan identiteettiä ja henkistä tasapainoa. Oman taustakulttuurin tuntemisen ja arvostamisen myötä on helpompi oppia arvostamaan myös muita kulttuureja. Opetus tuo tasapainoa oppilaan elämään, koska opetus luo siltaa oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välille. Oman äidinkielen opetus edistää parhaimmillaan oppilaan kasvamista monikulttuurisuuteen ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin kielitaitoista työvoimaa.

Myös perusopetuksen jälkeen lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa nuoren on periaatteessa mahdollista jatkaa oman äidinkielen opiskelua.

 
 
 
 
 

  TIEDOTTEET

  OPETTAJAT

  ARVIOINTI

  ASIAKIRJAT

  LOMAKKEET

  KIRJALLISUUTTA

  OPETUSSUUNNITELMAT

  TURUN MAI SIVUSTO

  LINKIT

_____________________________

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MAI 2009 © Copyright | Webmaster: Mediya Group